listing_42731365417767-domy-samota-v-nadhernej-prirode-na-velkom-a-rozsiahlom-pozemku