Tři nejčastější dotazy, na které se ptáte právníka

Vyznáte se v právu a v základních smlouvách? Podívejte se na tři nejčastější dotazy v oblasti smluvních vztahů a práva.

Co je darovací smlouva?

Pokud nám někdo něco bezúplatně a bez očekávání protiplnění věnuje, mluvíme o daru. V některých případech vyžaduje akt darování rovněž smluvní podobu. Věnovat lze movitou i nemovitou věc. Darování upravuje § 2055–2078 občanského zákoníku. Nejčastěji se darovací smlouva řeší u nemovitostí. Správně připravená darovací smlouva je vyžadována Katastrem nemovitostí při přepisu vlastníka. Důležité je hlídat nejen veškeré náležitost smlouvy, ale i to, zdali správně řeší například věcná břemena, zástavní právo či nájem, pokud je v nemovitosti nájemník. Specialitou může být darování družstevního podílu.

S darováním je spojena v některých případech i daň z příjmu (dříve „darovací daň“). Pravidla pro placení daně z příjmu jsou poměrně nepřehledná a vždy je dobré požádat o radu právníka, nebo se předem informovat na finančním úřadě.

Věděli jste, že darovací smlouvu lze i odvolat? Pokud chcete předejít odvolání daru pro nevděk, jak jej definuje zákon, konzultujte podobu darovací smlouvy s právníkem. Jestliže plánujete odvolat darovací smlouvu vy a chcete to udělat tak, aby odvolání bylo platným, konzultace bude rovněž potřebnou.

Musí být kupní smlouva písemná?

Kupní smlouvu řešíme mezi prodávajícím a kupujícím věci movité nebo věci nemovité (dále jen „nemovitost“). Písemnou formu zákon předepisuje, pokud s ní souvisí třeba přepis automobilu či změna vlastníka nemovitosti a zapsání této skutečnosti na Katastrálním úřadu.

U věcí movitých se velice často s kupní smlouvou v písemné podobě setkáváme ve chvíli prodeje či koupě automobilu, ale i dalších hodnotnějších věcí. Smlouva obvykle specifikuje předmět prodeje, jeho stav, možnosti reklamace a vrácení předmětu smlouvy a definuje formu úhrady kupované movité věci.

Písemnou kupní smlouvu budete vždy potřebovat při prodeji a nákupu nemovitosti. Smlouva musí mít veškeré předepsané náležitosti a chránit práva kupujícího, ale i prodávajícího. Specifikovat by měla, jak se budou řešit zjištěné vady nemovitosti po podpisu smlouvy, i jakou formou dojde k úhradě ceny nemovitosti. Chyby ve smlouvě vedou k delšímu procesu převodu nemovitostí na Katastrálním úřadu.

Jak vysoudit nemajetkovou újmu na zdraví?

Řada lidí se dnes dostane do situace, kdy řeší tzv. nemajetkovou újmu na zdraví, ať již z pohledu poškozeného, nebo toho, kdo újmu způsobil. Problematiku řeší hned několik zákonných norem a z toho důvodu je věc pro laika většinou velice nepřehledná. Při ublížení na zdraví má postižený právo na náhradu, která vyváží způsobenou bolest a jiné nemajetkové újmy, tedy například trvalé následky, sníženou možnost uplatnění v budoucnu apod. JUDr. Kazda radí, že pro řešení této velice složité problematiky je rozhodně zapotřebí využít kvalitní právní pomoc. Více se dozvíte na www.judrkazda.cz.